Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Czwartek, 08 grudnia 2016
data aktualizacji serwisu: 08.12.2016
wielkość tekstu mała czcionka średnia czcionka duża czcionka 
 
 
 

OFERTY PRACY

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8 /11
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W BEŁCHATOWIE
z dnia 1 sierpnia 2011 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko stażysty
w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie


§ 1.

1. Na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. - o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.) - z a r z ą d z a m ogłoszenie konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie ( 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy w wydziale merytorycznym).
2. Przewidywany termin obsadzenia stanowiska - październik 2011 r.

 

§ 2.

W celu przeprowadzenia konkursu powołuję 3 - osobową Komisję Konkursową w składzie:
1. SSR Aneta ŚWITALSKA - FORENC - Przewodniczący
2. SSR Robert SOBCZAK - członek
3. Pani Halina MARJAN - członek

 

§ 3.

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe (co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskany tytuł
zawodowy),
- znajomość techniki biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła
znajomość edytora tekstów Word, biegłe pisanie na komputerze ze słuchu,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
- przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 


2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń
ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach
sądowych zarządzeń, protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach oraz inne
czynności przewidziane w regulaminie urzędowania sądów powszechnych
i w przepisach szczegółowych.

 

§ 4.

1. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny z numerem kontaktowym telefonu,
• curriculum vitae,
• kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
• podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

2. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Okrzei 4 (I piętro, pokój nr 112) lub przesłać pocztą na podany adres (liczy się data stempla pocztowego) - w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2011 roku.

 

3. Konkurs składać się będzie z trzech etapów przeprowadzonych przez Komisję:
Etap I - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Etap II - praktyczny sprawdzian umiejętności z zakresu posługiwania się sprzętem komputerowym, w tym umiejętność szybkiego pisania.
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249).
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy.

 

4. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona, ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bełchatowie (www.belchatow.sr.gov.pl) - 7 dni przed terminem kolejnego etapu.
Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzany był konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bełchatowie niezwłocznie po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

 

5. Inne informacje:
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone będzie można odebrać u Kierownika Oddziału Administracyjnego
- (I piętro, pokój nr 112) - w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej komunikatu z ostatecznym wynikiem konkursu.
Nieodebrane dokumenty w zakreślonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (44) 62-221-77 w.144.

 

§ 5.


Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


W I C E P R E Z E S
Sądu Rejonowego w Bełchatowie

Zdzisław Kaczmarek

 

Data publikacji na stronie internetowej: 01.08.2011r., godz. 13.37

licznik odwiedzin: 4955590